منوی دسته بندی

مشخصه جریان-ولتاژ سلول خورشیدی

مشخصه جریان ولتاژ پنل خورشیدی

یک سلول خورشیدی قطعه اصلی یک پنل خورشیدی فوتوولتاییک است که نور خورشید را مستقیما به برق تبدیل می کند. سلول خورشیدی مشابه دیود در واقع یک اتصال p-i-n است که تحت تابش نور خورشیدی در ناحیه i و ناحیه تخلیه آن حامل های بار تولید شده و تحت تاثیر میدان الکتریکی ناحیه تخلیه حامل های باز از هم جدا شده و به سر دیود هدایت شده و نهایتا یک جریان الکتریکی را ایجاد خواهند کرد.

مشخصه عملکردی یک سلول خورشیدی منحنی جریان-ولتاژ آن است که بیان می کند در هر ولتاژ سلول خورشیدی چقدر جریان برق تولید می کند. نمونه مشخصه جریان-ولتاژ یک سلول خورشیدی در شکل زیر نشان داده شده است.

مشخصه جریان ولتاژ پنل خورشیدی
مشخصه جریان ولتاژ پنل خورشیدی

در این منحنی پارامترهای مهم جریان اتصال کوتاه (Short circuit current ISC) و ولتاژ مدار باز (Open circuit voltage VOC) هستند. در استفاده از یک سلول خورشیدی مهمترین پارامتر توان تولیدی سلول است که با حاصل ضرب جریان و ولتاژ به دست می آید. منحنی توان تولید به رنگ قرمز نشان داده شده است. توان تولیدی پنل در نزدیکی زانوی منحنی جریان-ولتاژ بیشینه است که به آن نقطه توان بیشینه (Maximum power point) گفته می شود. ولتاژ در این نقطه ولتاژ توان بیشینه (Maximum power voltage Vmp) و جریان آن جریان توان بیشینه (Maximum power current Imp) است. برای بهره گیری از توان بیشینه سلول خورشیدی لازم است راهکار‌هایی اتخاذ شود که سلول در این نقطه توان بیشینه کار کند. نظر به اهمیت این بخش از منحنی لازم است اندازه گیری منحنی جریان-ولتاژ در این شرایط با دقت بیشتری انجام شود.

مشخصات سلول خورشیدی پروسکایتی

س

مشخصات پنل خورشیدی سیلیکنی

س

دستگاه ردیاب جریان-ولتاژ پنل خورشیدی

س

خدمات آزمایشگاهی اپتیک نیرو

نظرات بسته شده است.