منوی دسته بندی

تحویل دستگاه شبیه ساز خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس

شبیه ساز خورشیدی تابش عمودی

یکی از گروه های تحقیقاتی فعال در راستای تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی خود برای تست و مشخصه یابی سیستم های آب شیرین کن خورشیدی، دستگاه شبیه ساز خورشیدی مخصوصی را با مشخصات فنی خاص سفارش دادند. این دستگاه در مجموعه اپتیک نیرو در زمان کوتاهی برای ایشان طراحی، ساخت و تست شده و به ایشان تحویل گردید. امید است که این سیستم شبیه ساز خورشیدی منجر به نتایج تحقیقاتی ارزشمندی برای محققین عزیزی که از آن استفاده می کنند بشود.

شبیه ساز خورشیدی تابش عمودی
شبیه ساز خورشیدی تابش عمودی
شبیه ساز خورشیدی تابش عمودی
شبیه ساز خورشیدی تابش عمودی
شبیه ساز خورشیدی تابش عمودی
شبیه ساز خورشیدی تابش عمودی

نظرات بسته شده است.